Hieronder zijn in alfabetische volgorde onze standpunten weergegeven inzake de thema’s Armoede, Automatisering, Basisinkomen, Basisrechten, Bejaardenzorg, Defensie, Dierenwelzijn, Discriminatie en racisme, Drugsbeleid, Europa, Geopolitiek, Immigratie, Jeugdwelzijn, Justitie en veiligheid, Kunst en cultuur, Milieu, Monarchie, Wetenschap en technologie.

Zou u graag ons standpunt vernemen betreffende een thema dat hier niet is opgenomen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

ARMOEDE

Wij leven in één van de meest ontwikkelde landen ter wereld, niet in één of ander Derde Wereld land. Iedere arme die op ons grondgebied vertoeft en niet wordt geholpen is een schandvlek voor onze natie. Niet iedereen heeft armoede aan zichzelf te danken. Wie van kindsbeen af in de armoede leeft zit vaak gevangen in een vicieuze cirkel waaruit het moeilijk is te ontsnappen. Het toekennen van een basisinkomen zou de ideale manier zijn om deze mensen weer een gevoel van eigenwaarde te geven en terug op weg te helpen. De Basisbeweging wil zich volop inzetten in de strijd tegen armoede die een anachronisme hoort te zijn.

 

AUTOMATISERING

Automatisering en robotica bedreigen onze arbeidsmarkt als nooit tevoren. Steeds meer arbeidsplaatsen gaan voorgoed verloren aan robots die dezelfde taken die vroeger door mensen werden verricht sneller kunnen, beter, en vooral goedkoper. Naarmate robots slimmer en behendiger worden dreigen ook de jobs uit de hoogste beroepscategorieën aan hen te worden uitbesteed. In de gezondheidszorg en de financiële sector zien we dat al gebeuren. Wie denkt ‘veilig’ te zijn na 10 jaar universitaire studies is nu al ‘gezakt’ voor het vak robotica: Momenteel is men immers robots aan het ontwikkelen die dezelfde kennis die u moeizaam hebt opgebouwd in 10 jaar, kunnen opslaan en toepassen na een ‘leertijd’ van amper 10 minuten…! Eens dat kantelmoment is bereikt (en, zoals het er naar uit ziet, binnenkort!) zijn robots superieur geworden aan de mens en zijn de meeste vacatures waarmee we thans nog ons inkomen genereren voor ons onbereikbaar geworden…

Moeten we dan in Europa robots zoveel mogelijk gaan boycotten en belasten? Neen! Dergelijke maatregel zou een nog ongunstiger effect hebben op onze welvaart vermits andere werelddelen volop blijven inzetten op deze technologieën, hetgeen hen een economische voorsprong zou opleveren. Dé kerntaak van onze overheid zou dus moeten zijn er voor te zorgen dat robots niet tegen ons gaan werken, maar voor ons! Momenteel bezitten alleen rijken en industriëlen robots en/of robotaandelen, terwijl het robotica het goud is van de toekomst! Als we dat niet snel gaan veranderen dan dreigt de overgrote meerderheid van de mensen uit de boot te vallen in de universele zoektocht naar welvaart.

In het boek ‘Het Basisinkomen als Mensenrecht’ van onze stichter Olli Salvatore staat op revolutionaire wijze verwoord hoe we kunnen regelen dat robots in onze plaats aan het werk gaan zodat zij kunnen zorgen voor de uitbetaling van ons basisinkomen en zodoende onze levenskwaliteit verhoogt van zodra we meer tijd voor onszelf overhouden.

De Basisbeweging wil een partnerschap creëren tussen de (robot-)industrie, onze overheden en de bezorgde bevolking, waar alle drie de actoren wel bij zullen varen:

1) De industrie omdat zij niet zal worden gehinderd in het massaal produceren en inzetten van robots.

2) De overheid omdat zij een deel van de megawinsten krijgt en daarmee iedereen een basisinkomen kan betalen dat toereikend is voor een menswaardig bestaan en alle uitkeringen en pensioenen vervangt.

3) De burgers die door uiteenlopende omstandigheden niet meer aan werken toe komen (gebrek aan geschikte vacatures, ziekte of invaliditeit, burn-out, mantelzorg, …) zullen zich niet meer als opgejaagd wild voelen doordat ze zich niet meer moeten verantwoorden bij controles waarin ze vroeger moesten ‘bewijzen’ te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van een uitkering. Van zodra het stelsel van het basisinkomen in voege is kunnen ze naar hartenlust bijklussen en dus bijverdienen bovenop dat basisinkomen wanneer hen dat goed uitkomt, en niet meer omdat ze daartoe worden gedwongen. Bijgevolg kan de overheid ook flink gaan snoeien in haar uitgaven als heel deze administratieve rompslomp niet meer nodig is! Een win-win situatie dus voor iedereen!

 

BASISINKOMEN

De gedachte dat een basisinkomen voor iedereen (die daarvoor in aanmerking komt) dringend moet worden ingevoerd zodat onze welvaart kan behouden blijven was dé aanleiding om met de Basisbeweging van start te gaan en behoeft enige uitleg.

Momenteel is onze economische situatie als volgt doordat u behoort tot één van de volgende categorieën van mensen:

1) U bent student en studeert om later aan een job te geraken.

2) U werkt als werknemer of zelfstandige en geniet loon, uw inkomen.

3) U bent werkloos of ziek en geniet een uitkering.

4) U bent gepensioneerd en geniet pensioengeld.

Stelt u zich nu eens voor dat over pakweg tien, twintig jaar nagenoeg negentig percent van al onze jobs feilloos kunnen worden uitgevoerd door robots en automatisatie, tot welke categorie van mensen zou u dan willen behoren? De gepensioneerden? Nee, want als nog maar 10% werkt dan is er geen draagvlak meer voor het uitbetalen van de pensioenen! De studenten? Nee, waarom zou je nog je broek verslijten op de schoolbanken als je weet dat er voor jou geen vacatures meer zullen zijn? De 10% werkenden? Echt waar? Hoe zou het voelen om aan het werk te blijven als 1 op de 10 mensen terwijl 9 op de 10 achteroverleunt of -erger nog- afgunstig op je zijn of je benijden omdat jij wel nog tot de happy few behoort en zij tot de onderlaag? Zou dat aanvoelen als een straf of als een beloning, leven in zo’n soort apartheidsregime? (Waar je als vermogende allicht niet meer veilig op straat kunt wandelen, uit angst te worden beroofd door een grote massa hongerige armen?) En indien u zelf tot deze massa zou behoren? Als u nooit gewerkt hebt weet dan dat u ook nooit meer aan de bak zal komen, aangezien een robot bekwamer is dan u…

U bent werkelijk te beklagen en wie of wat zou uw uitkering willen gaan betalen als u nooit de kans hebt gehad om bij te dragen aan de maatschappij en dat ook nooit meer zal kunnen doen?

Zo ziet de dramatische toekomst er uit als er niet snel iets verandert aan de huidige tijd waarin we leven en die zich kenmerkt als een overgang van een menseneconomie naar een roboteconomie.

Vooraleer u spontaan begint te denken aan bizarre toekomstfantasieën zoals Star Wars of Star Trek: Het begrip robotica moet heel ruim worden begrepen. Een automaat bijvoorbeeld is niets anders dan een simpele robot. De vriendelijke bankbediende van vroeger die is vervangen door een bankautomaat of de goedlachse kassierster die is vervangen door een zelfscan: Dit zijn slechts twee voorbeelden van jobs die verdwijnen door toedoen van automaten, robotica. Als u over pakweg tien jaar de taxi neemt naar huis dan zal u allicht niet worden vervoerd door een galante taxichauffeur maar door een zelfrijdende wagen, in wezen niets anders dan een robot op vier wielen. En dit is nog maar een voorproefje!

Binnenkort is geen enkele job nog veilig voor de opmars van robotica. Zo hebben recente tests aangetoond dat robots veel beter zijn in het opsporen van kanker dan artsen… De hamvraag is echter: Wie bezit deze robots, wie stelt ze te werk en wie profiteert er van? Eigenlijk drie vragen in één en drie maal luidt het antwoord: De rijken. De elite gaat nog rijker worden en nog meer winst opstrijken want als ze geen werknemers meer hoeft te betalen maar in hun plaats robots kan laten werken als slaven (zij vragen immers geen loon, pauze of vakantie) wie is dan de dupe? Juist: Iedereen die zonder werk komt te vallen, de overgrote meerderheid van de bevolking dus! Met andere woorden: Iedereen hoort tijdig van een basisinkomen te worden voorzien wil niet iedereen worden veroordeeld tot de bedelstaf!

Het idee is niet nieuw, en eerder verschenen al boeken van diverse auteurs die het propageerden. Alleen: Steevast werden zij uitgelachen of gemarginaliseerd als utopisten omdat ze niet wisten te bedenken hoe dit plan betaalbaar te maken. Welnu, daarin verschilt het boek dat onze oprichter Olli Salvatore hierover zonet publiceerde, onder de veelzeggende titel ‘Het Basisinkomen als Mensenrecht’. Haal het in huis, en verbaas u over zijn oplossing!

 

BASISRECHTEN

Men kan zich terecht de vraag stellen waarom homo’s tegenwoordig meer rechten hebben dan vrouwen… Wat?? Jawel! Dit is helaas de werkelijkheid! Stel: Je bent man, homo, en je hebt als job precies dezelfde taken als een mannelijke collega. Je wordt beide ontboden bij de baas, die doodleuk verklaart: ‘Meneer, vanaf nu verdient u per uur twee Euro minder dan uw collega, ik heb namelijk ontdekt dat u homo bent!’ Kan u zich de gevolgen al voorstellen? De gestigmatiseerde werknemer steigert, verschijnt in het lang en het breed in alle kranten, de media nagelen de baas publiekelijk aan de schandpaal en privé krijgt hij onophoudelijk bagger over zich heen, gaande van verwensingen tot en met doodsbedreigingen… ‘Terecht!’ zullen velen zeggen.

Stelt u zich nu een gelijkaardig scenario voor met twee andere collega’s die exact hetzelfde werk hebben, ditmaal een man en een vrouw, beide hetero. Ze worden bij de baas geroepen, die verklaart: ‘Mevrouw, ik dien u te vertellen dat u twee Euro per uur minder verdient dan uw collega, u bent immers… een vrouw!’ De reactie van de dame in kwestie zou kunnen zijn dat ze haar baas de hand schudt met de mededeling: ‘Bedankt dat u me ronduit de waarheid wilt vertellen meneer, ik had al zo’n vermoeden, maar nu weet ik het zeker!’ Waarna ze ‘tevreden’ huiswaarts keert, zeer ‘ingenomen’ met haar ‘eerlijke’ baas…

Waar blijft hier de verontwaardiging? De opschudding? De revolte? Verhaal halen in de media heeft hier geen zin, want zoals haar bevinden zich wereldwijd ontelbare vrouwen in dezelfde situatie. In Hollywood is het zelfs zo dat een mannelijke hoofdrolspeler tot wel duizend keer meer verdient dan zijn vrouwelijke tegenspeelster in dezelfde film…!

De Basisbeweging wil definitief komaf maken met deze tergende en kwetsende vorm van discriminatie!

 

BEJAARDENZORG

Het is wraakroepend hoe er soms met onze senioren wordt omgesprongen in sommige rusthuizen: Verwaarlozing en misbruik zijn er aan de orde van de dag. Onze ouderen verdienen nochtans alle respect vermits wij ons huidige welvaartspeil grotendeels te danken hebben aan de inspanningen die onze ouders en grootouders voor ons leverden. De Basisbeweging wil als basisrecht een gratis internetaansluiting met Skype voor iedere bejaarde zodat ze naar hartenlust met elkaar kunnen communiceren en niet vereenzamen. Daarnaast willen wij opgevoerde controles in al onze verzorgingsinstellingen zodat misstanden sneller worden opgespoord en beteugeld!

 

DEFENSIE

Het is niet omdat wij in een klein land wonen dat wij geen nood hebben aan defensie. ‘Klassieke’ oorlogen ter land, ter zee en in de lucht lijken echter plaats te maken voor ‘nieuwe’ bedreigingen zoals terrorisme en cybercriminaliteit. Daarom moet het defensiebudget altijd op peil worden gehouden en mag het zeker niet krimpen. Het geld dat we nu niet meer zo nodig hoeven uit te geven aan tanks of ander oorlogstuig vloeit nu naar het onderhoud van gespecialiseerde eenheden. Daarnaast moeten we voldoen aan de verplichtingen die de NAVO aan ons stelt. Alle leden daarvan moeten voor elkaar opkomen als één van hen wordt aangevallen. Die bindende overeenkomst zorgt er voor dat we als Europeanen in een relatief veilig werelddeel kunnen leven, maar vereist ook dat we -om die veiligheid te kunnen blijven waarborgen- ook ons steentje moeten bijdragen, zowel logistiek als financieel.

De Basisbeweging stelt zelfs een verhoging van het gezamenlijke defensiebudget voor omdat de veiligheid van een continent staat of valt met de hoogte van haar inspanningen op dat vlak, zeker nu de VS heeft beslist om terug te plooien op zichzelf en zelf minder te gaan bijdragen. Die boodschap is aangekomen.

De Basisbeweging wil tevens een herinvoering van de dienstplicht voor jongens én meisjes tussen 18 en 25 jaar voor de duur van twee maanden, niet zozeer om hen voor te bereiden op oorlog, als wel om hen zaken als orde, netheid en discipline bij te brengen, nodig om succesvol te worden in het latere leven. Bijkomend idee dat wij willen lanceren is dat dit militaire zomerkamp dient plaats te vinden in een ander land, namelijk één van de andere EU lidstaten die de dienstplichtige zelf mag uitkiezen, bijvoorbeeld Polen of Griekenland. De bedoeling daarvan is dat op die manier de jongere een deel van Europa leert ontdekken en waarderen dat hij (of zij) voordien niet kende en zo in hem (of haar) meer sympathie en genegenheid voor het begrip Europa kan ontwaken!

 

DIERENWELZIJN

De Basisbeweging is sterk begaan met het lot van dieren, van huisdieren tot en met slachtdieren en zelfs onze bijenpopulatie! Alle politici kunnen maar beter dierenvrienden worden want wie geen hart heeft voor dieren heeft ook geen hart voor mensen en kan de politiek dus maar beter verlaten!

Enkele van onze voorstellen: Particulieren en boeren die ooit werden veroordeeld voor dierenmishandeling en/of verwaarlozing krijgen een levenslang verbod op het houden van dieren. Iedere ruimte in ieder slachthuis waar dieren verblijven of worden geslacht wordt uitgerust met webcams met openbare toegang, zodat eenieder die dat wil (denk in de eerste plaats aan dierenrechtenorganisaties) kan toezien op de juiste gang van zaken zodat eventuele overtredingen meteen kunnen worden gesanctioneerd.

Ritueel slachten moet worden verboden op ons gehele grondgebied. Gelovigen die aan deze barbaarse praktijken willen vasthouden nodigen we uit om een verzoek te richten aan ambassades van de landen waar dit algemeen aanvaard is, zodat zij ruimtes kunnen ter beschikking stellen waar het ritueel desnoods doorgang kan blijven vinden, zij het op hun grondgebied, niet op het onze!

 

DISCRIMINATIE & RACISME

De Basisbeweging veroordeelt discriminatie en racisme. Vandaar ook dat wij opkomen voor gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Het maakt ons ook niet uit welke huidskleur je hebt. Waar we het wel moeilijk mee hebben is als je je aansluit bij een religie of ideologie die onze maatschappij haar discriminerende of racistische manier van leven wil opleggen, door middel van (politieke) propaganda, agressieve bekeringsijver of zelfs door middel van geweld.

 

DRUGSBELEID

De ‘War on Drugs’ is een hopeloos vergeefse strijd die de georganiseerde misdaad alleen maar in de kaart speelt: Hoe meer de drugshandel wordt bestreden hoe meer de prijs van de handelswaar kunstmatig wordt opgedreven. Zij leidt ook tot een forse toename van geweld en criminaliteit.

De Basisbeweging is voorstander van een legalisering van de meeste soorten softdrugs, onder toezicht van de overheid. Het toestaan van medicinale cannabis is hierbij een eerste stap. Wie meer wil weten over ons standpunt op dit vlak wordt verwezen naar het boek ‘De Redding van Europa’ van onze voorzitter Olli Salvatore, waarin een uitvoerig hoofdstuk over dat thema is opgenomen (zie pagina ‘Boeken’ op deze website).

 

EUROPA

De Basisbeweging is voor Europa maar tegen de manier waarop men de EU vandaag bestuurt! Een sterk, eendrachtig Europa dat met één stem spreekt is nodig om op te boksen tegen concurrenten, rivalen en vijanden wereldwijd die in het nadeel van ons een significante voorsprong willen opbouwen op economisch, militair en geostrategisch vlak. Indien de Basisbeweging aan de macht zou komen (hetgeen uiteindelijk ook te gebeuren staat!) dan is Europa in goede handen en zal deze macht worden terug gegeven aan het volk dat terecht huiverig staat tegenover de islamisering van het Westen.

Wij delen de bezorgdheid van vele politieke partijen en stromingen in Europa die van mening zijn dat een Europa onder invloed van de islam gedoemd is om ten onder te gaan. Europa kan alleen sterk worden (en blijven) als het niet verdeeld is. Alleen al daarom is de Basisbeweging zeer gekant tegen elk mogelijk Brexit-scenario. Studies hebben al aangetoond dat een scheiding tussen Groot-Brittannië en Europa voor beide partijen bijzonder slecht zou uitpakken wat betreft economische gevolgen. Europa is goed… Europa is alleen slecht zolang het wordt geleid door slechte leiders die op lichtzinnige en naïeve wijze islam en armoede willen importeren op ons continent. Vervang deze incompetente leiders met leiders met kennis van zaken en Europa verdringt Amerika en China op het podium met wereldleiders.

Wat betreft het Europese presidentschap vraagt de Basisbeweging dat kandidaten voor die functie niet langer worden aangeduid maar zich rechtstreeks verkiesbaar kunnen laten stellen voor alle EU onderdanen.

Wat ons betreft kan Turkije geen deel uitmaken van de EU om verschillende redenen. Ten eerste worden de mensenrechten er niet gerespecteerd en ten tweede zou het opnemen van zo’n grote bevolking die overwegend islamitisch is het joods-christelijke karakter van onze Unie aantasten. Zeker onder het huidige bewind van president Erdogan heeft het land er voor gekozen om de kloof met Europa te verwijden door steeds nadrukkelijker de kaart van de radicale islam te trekken. Zowel in Turkije als in buurland Syrië vond een opstand plaats tegen het regime. Een Westerse coalitie van landen veroordeelt president Assad van Syrië omdat hij de opstand neersloeg en sommige landen gingen er zelfs toe over militair in te grijpen.

In Turkije daarentegen blijven alle Westerse leiders Erdogan de hand schudden terwijl hij evenzeer met fors geweld de opstand neersloeg. Tienduizenden mensen zitten er gevangen zonder enige vorm van proces en er is zelfs sprake van martelpraktijken. Dat de EU hem evenwel te vriend wil houden heeft alles te maken met de zogenaamde ‘Turkije-deal’, een deal die er in bestaat dat Europa het Erdogan regime blijft erkennen en zelfs financieel steunen, in ruil voor zijn belofte dat hij de oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten tegenhoudt in kampen aan de grens met Griekenland.

De Basisbeweging vindt dit een grove vorm van hypocrisie en wil dat de EU deze deal per direct beëindigt. Het is moreel verwerpelijk om deals (van welke aard dan ook) te sluiten met misdadige regimes. Destijds kreeg de Vlaamse Staatssecretaris voor immigratie Theo Francken nog bakken kritiek over zich heen omdat hij het criminele regime van Soedan toestond om asielzoekers uit dat land in België zelf te komen terughalen. Waarom mag de EU anderzijds wél een deal sluiten met het criminele regime van Turkije? Dat is een Europa dat met twee maten en twee gewichten meet. De leider van de Basisbeweging vraagt dat de Turkije-deal eenzijdig wordt opgeblazen en dat de NAVO-strijdkrachten die momenteel in Oekraïne en de Baltische Staten zijn gestationeerd om Moskou te provoceren naar Griekenland worden gedirigeerd om daar massaal de grens met Turkije te bewaken!

 

GEOPOLITIEK

De Basisbeweging wil de banden aanhalen tussen Europa, de VS en Rusland omdat het deze troïka beschouwt als het enige mogelijke antwoord op de twee voornaamste bedreigingen voor de wereldvrede: De machtshonger van China (met aan haar zijde Noord-Korea) enerzijds en anderzijds IS en Al Qaeda, die beide niet zullen rusten vooraleer wereldheerschappij hun deel is. De betrekkingen met Rusland moeten worden genormaliseerd en de sancties tegen dat land moeten worden opgeheven aangezien zij vooral berusten op valse aantijgingen.

Kwaadaardige regimes die nog geen kernwapens hebben maar deze willen ontwikkelen moeten proactief worden aangepakt om te verhinderen dat zij deze kunnen gaan inzetten tegen de rest van de wereld. De diplomatieke en militaire relaties met Japan en Taiwan moeten worden opgewaardeerd omdat deze landen onze belangrijkste bondgenoten zijn in het beletten van een verdere expansie van China.

Tot slot bepleit de Basisbeweging een duurzame vrede in het Midden-Oosten door middel van de oprichting van een Palestijnse Staat, buiten de landsgrenzen van het huidige Israël. Gelet op het nu reeds 70 jaar oude conflict tussen beide volkeren is het zonneklaar dat het ondenkbaar is dat beide vreedzaam kunnen samenleven op hetzelfde betwiste grondgebied. Net zoals de Balfour conferentie destijds de joden het grondgebied van wat nu Israël heet heeft toegewezen is het tijd dat een internationale coalitie van wereldleiders een ander grondgebied toewijzen aan het noodlijdende Palestijnse volk, met als bedoeling dat ze daar een soevereine staat kunnen oprichten en tot bloei brengen. De stichter van de Basisbeweging, Olli Salvatore, kwam als eerste met dit voorstel dat hij heeft uitgewerkt in zijn debuut ‘De Redding van Europa’ en is van mening dat een deel van Syrië daartoe aangewezen zou zijn. Eerder maakte hij dit idee reeds kenbaar aan de Europese Unie en de Trump administratie in de hoop dat het in overweging wordt genomen.

 

IMMIGRATIE

Australië is een immens groot continent met een enorme oppervlakte en in verhouding weinig inwoners. Plek zat dus om te emigreren naar Australië zou je denken en er zich voorgoed te gaan vestigen. Toch stelt Australië uiterst strenge voorwaarden aan nieuwkomers: Men dient ofwel te beschikken over voldoende kapitaal zodat de lokale economie gebaat is met jouw komst, ofwel dien je vooraf de garantie op vast werk te hebben, zodat je kan aantonen over eigen bestaansmiddelen te beschikken. De Basisbeweging wil dit Australische model kopiëren in Europa. ‘Hoezo?’ hoor ik u al denken. ‘Ik dacht juist dat de Basisbeweging iedereen een basisinkomen wilde toekennen?’ Iedereen? Nee dus! Indien we dit zouden doen dan zou dit een enorm aanzuigeffect creëren en zouden alle gelukzoekers ter wereld een enkeltje Europa boeken, met alle desastreuze gevolgen van dien. We kunnen als EU onmogelijk optreden als welzijnswerker voor alle behoeftigen van deze planeet, helaas!

Criteria moeten dus worden ingebouwd. Wie wil genieten van het basisinkomen moet minstens tot z’n achttiende in een land van de EU school hebben gelopen, vanaf de leeftijd waarop men schoolplichtig werd, en minstens één van de officiële talen machtig zijn die in het land waarin men het basisinkomen wil genieten gesproken worden. Op die manier kunnen we voorkomen dat miljoenen mensen uit alle windstreken naar Europa afzakken en er een demografisch onevenwicht bestaat in de wereldbevolking.

 

JEUGDWELZIJN

‘In wat voor wereld leven wij toch?’ hoor je de mensen van nu vaak verzuchten. Politieke onrust wereldwijd, oorlogen met immigratiegolven tot gevolg, terroristische aanslagen bij de vleet… Wij volwassenen vergeten vaak hoe hard het moet zijn om op te groeien in deze beroerde tijden! Men moet als jongere bijzonder veel lef, moed en doorzettingsvermogen hebben om mentaal ongeschonden je plaats te verwerven in deze wereld, en daarnaast niet te bezwijken aan de prestatiedruk op school in combinatie met de verlokkingen van de social media.

Daarom verdienen jongeren al onze aandacht. Zij vormen immers de hoeksteen van de samenleving waarop we de toekomst vorm moeten geven. Een goede start is daarom onontbeerlijk. En die valt meestal samen met een goede thuis- en schoolomgeving.

Familiale problemen moeten sneller worden gesignaleerd en aangepakt, alsook het fenomeen pesten. De Basisbeweging stelt voor om pestkoppen die na herhaaldelijke terechtwijzingen hun gedrag niet willen aanpassen in de zomervakantie als straf 1 maand te plaatsen in een gesloten jeugdinstelling.

 

JUSTITIE EN VEILIGHEID

Alle slachtoffers van een misdrijf horen gratis juridische bijstand te krijgen, ongeacht de grootte van hun inkomen. De kosten worden automatisch verhaald op de dader(s). Recidivisten van verkrachting worden verplicht aan chemische castratie onderworpen nadat ze twee keer in herhaling vielen. Levenslang gestraften krijgen geen uitzicht meer op vervroegde vrijlating. Asielzoekers uit landen waar geen oorlog heerst en hier een ernstig misdrijf begaan worden onherroepelijk teruggestuurd naar het land van herkomst, de anderen worden ook teruggestuurd van zodra de oorlog is afgelopen of er veilige enclaves zijn. In moordzaken vervallen alle verjaringstermijnen. Dat is alles waar de Basisbeweging voor staat.

Onze voorzitter Olli Salvatore is één van de weinige politici die de onderste steen wil bovenhalen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Daartoe is hij in een vorig leven zelfs undercover gegaan. Wie daar meer wil over weten wordt aangeraden het interview te bekijken op de pagina ‘Media’ van deze website. Opvallend is dat kort na de uitzending de speurders opnieuw aandacht kregen voor de piste dat de opdrachtgevers van de raids verband hielden met Anti-Russische paramilitaire activiteiten ten tijde van de Koude Oorlog, precies zoals onze voorzitter suggereert.

 

KUNST EN CULTUUR

De Basisbeweging is een volksbeweging met een hart voor kunst en cultuur en bekommert zich om de duizenden artiesten (auteurs, cineasten, beeldend kunstenaars, podiumkunstenaars, muzikanten,…) die op velerlei manieren ons leven willen veraangenamen en opvrolijken maar zelf dag na dag worstelen met een onzeker statuut. Worden zij wel voor ‘vol’ aanzien als zij alleen maar met hun talent bezig zijn maar verder geen beroep uitoefenen dat voor een ‘vast’ inkomen zorgt? Een zeer bekwaam kunstschilder bijvoorbeeld kan net een meesterwerk hebben gecreëerd en in een galerij te koop stellen maar is vervolgens veroordeeld om thuis op de sofa een jaar af te wachten vooraleer een koper opdaagt… Nu kan de bemoeizuchtige overheid hem nog verwijten dat hij al die tijd die hij in ‘ledigheid’ doorbracht niet voldeed aan de ‘eisen’ die de samenleving aan hem stelt… Maar alleen kunstkenners en de kunstenaars zelf beseffen ten volle dat je niet kan uitgroeien tot de nieuwe Rubens of de nieuwe Mozart als je overdag in de fabriek moet zwoegen…

Het toekennen van een basisinkomen voor iedereen, dus ook voor al deze artiesten, zou daar radicaal verandering in brengen en heel veel stress en frustraties wegnemen. Eindelijk hoeven al deze kunstenaars zich niet meer te verantwoorden voor hun onorthodoxe tijdsbesteding maar kunnen ze voortaan in alle rust verder werken aan de creatie van nieuwe meesterwerken, tot heil van de mensheid en zichzelf!

 

MILIEU

We hebben als mensheid maar één planeet ter beschikking, daarom moeten we er erg zuinig op zijn! De Basisbeweging wil gedaan krijgen dat zware milieu-overtreders even zwaar gestraft worden als seriemoordenaars, immers: Degenen die willens en wetens onze bodem, waterwegen en lucht vergiftigen zorgen daarmee voor duizenden vroegtijdige sterfgevallen onder de bevolking! Meer opsporingsdiensten moeten zich intensief gaan bezighouden met milieuovertredingen zodat schadelijke fenomenen zoals het lozen van giftig afval, zwerfvuil en sluikstorten geen kans meer krijgen. De winning van steenkool en aardolie moet gefaseerd worden afgebouwd en onze overheden moeten maximaal inzetten op hernieuwbare energiebronnen: Aardwarmte-, wind- en zonenergie. Aan plastic tenslotte verklaren wij de oorlog!

 

MONARCHIE

De Basisbeweging is niet per definitie gekant tegen een koning als staatshoofd. Het is niet omdat een land een democratisch verkozen president heeft dat daar minder conflict, welvaart en stabiliteit heerst, vaak integendeel. In België is gebleken dat de vorst een bindende factor is die de bevolkingsgroepen aan beiden kanten van de taalgrens weet bijeen te houden. Er weerklinkt vaak kritiek op de zogenaamd “buitensporige kostprijs” die een dynastie de belastingbetaler kost, maar die uitgave valt in het niets vergeleken bij de winsten die het koningshuis de schatkist oplevert als haar leden dankzij hun aanwezigheid bij buitenlandse handelsmissies vele deuren openen voor onze ondernemingen die gebaat zijn met stevige internationale contracten. Ook in Nederland is het vorstenhuis zeer geliefd en kwijt het zich erg goed van haar taken. In dit licht bezien is de Basisbeweging geen vragende partij om deze traditie af te schaffen en te vervangen door een republiek.

 

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE

Wetenschap en technologie zijn twee pijlers in elke natie die mee bepalen of deze natie succesvol wordt of niet. Europa doet te weinig om te voorkomen dat onze knappe koppen uitwijken naar Amerika en Azië, waar hun gastlanden profiteren van hun expertise en ons zo concurrentie aandoen op economisch vlak.

Om deze schadelijke braindrain te stoppen stelt de Basisbeweging voor dat alle studenten die met glans afstuderen in deze studierichtingen, al hun studeerkosten krijgen terugbetaald, op voorwaarde dat ze zich er toe verbinden alleen voor Europese bedrijven te gaan werken.

Een ander heikel punt is de bescherming van onze uitvinders die doorgaans zelf moeten opdraaien voor de torenhoge kostprijs van hun patenten en octrooien. Zo kan het gebeuren dat investeerders uit het buitenland belangrijke uitvindingen voor onze neus wegkapen nadat ze de bedenkers met een kleine afkoopsom alle rechten afhandig maakten. Stel: In ons midden staat een nieuwe Einstein of Tesla op die een geniaal nieuw product op de markt wil loslaten maar hij heeft zelf niet de middelen om de dure registratie voor eigen rekening te nemen. Als dat nu gebeurt dan heeft onze pientere uitvinder pech en loopt hij veel kans dat een buitenlands bedrijf die er lucht van krijgt zijn idee verzilvert zonder dat de eigenlijke uitvinder of zijn land kans zag om er mee van te profiteren…

De Basisbeweging stelt daarom voor dat het EU Ministerie van Economische Zaken een wetenschapsraad in het leven roept waaraan alle EU onderdanen gratis hun uitvindingen kunnen voorleggen: Is de raad van mening dat bepaalde uitvindingen een meerwaarde kunnen opleveren voor onze economie dan kan de raad beslissen Europa te adviseren zelf in te staan voor de kosten voor het beschermen van het ontwerp, zonder dat de uitvinder zijn rechten verliest als bedenker.